Menu Close

Paslaugos

ALYTAUS NAKVYNĖS NAMAI

teikia specialiąsias socialines paslaugas:

-laikiną apnakvindinimą socialinės riziką patiriantiems suaugusiems asmenims ar senyvo amžiaus asmenims;

-intensyvią krizių įveikimo pagalbą įvairių socialinių grupių asmenims, atsidūrusiems krizinėje situacijoje;

-apgyvendinimą Nakvynės namuose;

-apgyvendinimą savarankiško gyvenimo namuose;

teikia bendrąsias socialines paslaugas:

-informavimą;

-konsultavimą;

-tarpininkavimą ir atstovavimą;

-maitinimo organizavimą;

-aprūpinimą būtiniausiais drabužiais ir avalyne;

-transporto organizavimą;

-sociokultūrines paslaugas;

-asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimą;

-kitas bendrąsias socialines paslaugas;

-teikia mokamas vienkartinės nakvynės paslaugas

 

Įstaigos teikiamų paslaugų sąrašas

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas ir trumpas apibūdinimas Paslaugos gavėjas/ai Paslaugos kaina asmeniui
1. Informavimas – reikalingos informacijos apie socialinę pagalbą suteikimas asmeniui (šeimai).

 

 

Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų

šeimos, socialinę riziką patiriančios šeimos, mažiau galimybių turintis jaunimas, krizinėje situacijoje (skyrybos, darbo praradimas, artimojo netektis ir kt.) esančios šeimos ir jų nariai, kiti asmenys ir šeimos.

nemokama
2.  

Konsultavimas – pagalba, kurią teikiant kartu su asmeniu analizuojama asmens (šeimos) problema ir ieškoma veiksmingų jos sprendimo būdų.

 

 

Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų

šeimos, socialinę riziką patiriančios šeimos, mažiau galimybių turintis jaunimas,

krizinėje situacijoje (skyrybos, darbo praradimas, artimojo netektis ir kt.) esančios šeimos ir jų nariai, kiti asmenys ir šeimos.

nemokama
3. Tarpininkavimas ir atstovavimas – pagalbos asmeniui (šeimai) suteikimas sprendžiant įvairias asmens (šeimos) problemas (teisines, sveikatos, ūkines, buitines), tvarkant dokumentus, mokant mokesčius, užrašant pas specialistus, organizuojant ūkinius darbus ir kt., tarpininkaujant tarp asmens

(šeimos) ir jo aplinkos (kitų institucijų, specialistų, asmenų).

Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos, socialinę riziką patiriančios šeimos, mažiau galimybių turintis jaunimas,

krizinėje situacijoje (skyrybos, darbo praradimas, artimojo netektis ir kt.) esančios šeimos ir jų nariai, kiti asmenys ir šeimos.

nemokama
4.  

Maitinimo organizavimas – Pagalba asmenims (šeimoms), kurie dėl nepakankamo savarankiškumo ar nepakankamų pajamų nepajėgia maitintis savo namuose. Maitinimas organizuojamas suteikiant nemokamą maitinimą įstaigos valgykloje, kai

Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos, socialinę riziką patiriančios šeimos, kiti asmenys ir šeimos.

nemokama

 

asmeniui maitinimo paslaugą skiria savivaldybė ir/ar sauso maisto davinius gyventojams.

 

5.  

Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne – būtiniausių drabužių, avalynės ir kitų reikmenų teikimas.

 

Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos, socialinę riziką patiriančios šeimos, kiti asmenys ir šeimos.

 

nemokama

6. Transporto organizavimas – paslauga, teikiama pagal poreikius asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to ar dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu. Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,

senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, socialinę riziką patiriančios šeimos, kiti asmenys ir šeimos.

 

nemokama
7. Sociokultūrinės paslaugos – laisvalaikio organizavimo paslaugos, teikiamos siekiant išvengti socialinių problemų, mažinant socialinę atskirtį, aktyvinant bendruomenę; jas teikiant, asmenys (šeimos) gali bendrauti, dalyvauti grupinio socialinio darbo užsiėmimuose, užsiimti mėgstama veikla ir pan. Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,

senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, socialinę riziką patiriančios šeimos, kiti asmenys ir šeimos.

 

nemokama
8. Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas – pagalba asmenims (šeimoms), kurie (kurios) dėl nepakankamų pajamų ar skurdo negali pasirūpinti savo higiena, – dušo, skalbimo paslaugų organizavimas ir kt.). Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,

senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, socialinę riziką patiriančios šeimos, kiti asmenys ir šeimos.

 

nemokama
9. Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose – namų aplinkos sąlygų sukūrimas ir reikalingų paslaugų suteikimas asmenims (šeimoms), kuriems nereikia nuolatinės, intensyvios priežiūros, sudarant jiems sąlygas savarankiškai tvarkytis asmeninį (šeimos) gyvenimą. Suaugę asmenys su negalia, senyvo amžiaus asmenys,

socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys, sulaukę pilnametystės asmenys (24 m.), kuriems buvo teikta socialinė globa (rūpyba) ar kurie gyveno socialinę riziką patiriančiose šeimose, kiti asmenys ir jų šeimos.

 

Asmeniui (šeimai), teisės aktų nustatyta tvarka gaunančiam (-iems) socialinę pašalpą arba kai asmens (šeimos) pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, išskyrus atvejus, kai šis asmuo yra socialinę riziką patiriantis suaugęs asmuo, kuris ilgiau kaip mėnesį per kalendorinius metus gyvena socialinių paslaugų įstaigoje ir joje gauna socialinę priežiūrą, socialinės priežiūros paslaugos teikiamos nemokamai. Šiuo atveju socialinę riziką patiriančiam asmeniui (šeimai), kuris (-i) ilgiau kaip mėnesį per kalendorinius metus gyvena socialinių paslaugų įstaigoje ir joje gauna socialinę priežiūrą, mokėjimo už socialinę priežiūrą dydis yra 5 procentai asmens (šeimos) gaunamų pajamų.
10. Laikinas apnakvindinimas – nakvynės ir būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių) suteikimas asmenims, kurie yra benamiai, smurtautojai, piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, esant krizinei situacijai ir pan., jei, nesuteikus šių paslaugų, kyla grėsmė jų sveikatai ar gyvybei Socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys, senyvo amžiaus asmenys, smurtautojai,

iš pataisos įstaigų paleisti asmenys, nuo kurių paleidimo iš pataisos įstaigos dienos praėjo ne daugiau nei 12 mėnesių.

 

nemokama
11. Intensyvi krizių įveikimo pagalba – socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo, pagalbos, kitų būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių ir kt.) suteikimas ir (ar) organizavimas asmeniui, siekiant atkurti jo savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę, laikino apgyvendinimo, jei asmuo patirto smurto, prievartos ar kitų priežasčių negali naudotis savo gyvenamąja vieta. Socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys, sulaukę pilnametystės asmenys (iki 24 m.), kuriems buvo teikta socialinė globa (rūpyba) ar kurie gyveno socialinę riziką patiriančiose šeimose, smurtautojai, iš pataisos įstaigų paleisti asmenys, nuo kurių paleidimo iš pataisos įstaigos dienos praėjo ne daugiau nei 12 mėn., kiti asmenys (pvz.: smurtą patyrę asmenys ir kt.).

 

nemokama
12. Apgyvendinimas nakvynės namuose – laikinas nakvynės, socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo bei kitų būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių ir kt.) suteikimas asmenims, neturintiems gyvenamosios vietos ar dėl kitų priežasčių negalintiems ja naudotis, siekiant atkurti savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę Socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys, senyvo amžiaus asmenys, kiti socialinę riziką patiriantys asmenys. Asmeniui (šeimai), teisės aktų nustatyta tvarka gaunančiam (-iems) socialinę pašalpą arba kai asmens (šeimos) pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, išskyrus atvejus, kai šis asmuo yra socialinę riziką patiriantis suaugęs asmuo, kuris ilgiau kaip mėnesį per kalendorinius metus gyvena socialinių paslaugų įstaigoje ir joje gauna socialinę priežiūrą, socialinės priežiūros paslaugos teikiamos nemokamai. Šiuo atveju socialinę riziką patiriančiam asmeniui (šeimai), kuris (-i) ilgiau kaip mėnesį per kalendorinius metus gyvena socialinių paslaugų įstaigoje ir joje gauna socialinę priežiūrą, mokėjimo už socialinę priežiūrą dydis yra 5 procentai asmens (šeimos) gaunamų pajamų.
13. Vienkartinė nakvynė – nakvynės ir būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių) suteikimas suaugusiems asmenims, kurie neturi teisės gauti socialinių paslaugų ar panašiai.   Suaugę asmenys.

2 eurai už 1 parą.

 

Skip to content