Menu Close

Asmens duomenų apsauga

Įgyvendinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) reikalavimus, Alytaus nakvynės namuose yra paskirta duomenų apsaugos pareigūnė:

Aušra Vasiliauskienė

tel. +370 670 51671, el. paštas  ausra.vasiliauskiene@alnaknam.lt

 

Į duomenų apsaugos pareigūną galite kreiptis visais klausimais, susijusiais su Jūsų asmeninių duomenų tvarkymu Alytaus nakvynės namuose ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą ir konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu.

Į duomenų apsaugos pareigūną galite kreiptis telefonu, taip pat paštu ar elektroniniu paštu pateikę prašymą įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es).

Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es) forma

 

Kreipiantis į duomenų apsaugos pareigūną paštu, ant voko užrašykite, kad korespondencija skirta duomenų apsaugos pareigūnui.

 

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Alytaus nakvynės namuose asmens duomenys tvarkomi esant nors vienai iš šių sąlygų:

  • duomenys tvarkomi, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui teisės aktais nustatyta teisinė prievolė;
  • duomenys tvarkomi, siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant pavestas viešosios valdžios funkcijas;
  • duomenys tvarkomi, siekiant sudaryti arba įvykdyti sutartį;
  • duomenys tvarkomi, kai fizinis asmuo davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais.

BENDRASIS DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTAS

ALYTAUS NAKVYNĖS NAMŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Skip to content