Namų tikslas:

  • Tikslas – teikiant socialines paslaugas mažinti socialinės rizikos asmenų atskirtį ir skatinti jų socialinę integraciją į visuomenę.

Namų uždaviniai:

  • teikti apgyvendinimo paslaugas socialinės rizikos suaugusiems ar senyvo amžiaus asmenims;
  • teikti laikino apnakvindinimo paslaugas socialinės rizikos suaugusiems ar senyvo amžiaus asmenims;
  • teikti maitinimo organizavimo paslaugas labiausiai nepasiturintiems asmenims;
  • teikti asmeninės higienos ir priežiūros paslaugas;
  • skatinti rizikos grupės asmenų užimtumą.

Misija:

  • Didinant socialinių paslaugų prieinamumą ir užtikrinant kokybiškas socialines paslaugas visiems savivaldybės gyventojams pagal jiems nustatytą poreikį sumažinti savirealizacijos, socialinės atskirties ir užimtumo problemas

Vizija:

  • Atsižvelgiant į bendruosius ES tikslus socialinės aprėpties srityje stengtis užtikrinti, kad visi Alytaus nakvynės namų paslaugų gavėjai galėtų pasinaudoti paslaugomis ir teisėmis, kurios leistų jiems dalyvauti visaverčiame visuomenės gyvenime ir išvengtų diskriminacijos bei socialinės atskirties, kuo racionaliau panaudojant turimus materialinius bei žmogiškuosius išteklius.